Reisevilkår

Art Travel AS sine reisevilkår at utarbeidet på bakgrunn av “Lov om pakkereiser” av 15.06.18 (www.lovdata.no) med senere endringer og forskrifter, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet gjeldende fra 01.07.18. Generelle reisevilkår under gjelder kun for reiser i privat regi, påmeldingsturer og individuelle pakkereiser.

For skreddersydde bestillingsreiser for foreninger og organisasjoner gjelder egne vilkår. Egne bestemmelser gjelder også for reiser i forbindelse med næringsvirksomhet, møter, kurs og konferanser.

Art Travel AS utarbeider egne reisevilkår for hver tur ut fra betingelser og krav fra underleverandører. Vilkårene under regulerer forhold som ikke er nevnt i reisevilkår for den aktuelle turen.

Art Travel AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti, hvilket er en trygghet for deg som reisende.

 

Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Bestillingen kan skje på vår nettside, på e-post eller per telefon. Om ikke annet er avtalt skriftlig, anses avtalen inngått når bestillingen er bekreftet av Art Travel AS. Dette innebærer også aksept av turens vilkår.

Reiseavtalen inkluderer program, prisinformasjon, praktiske opplysninger og vilkår. Det forventes at alle reisende setter seg grundig inn i denne informasjonen.

Bestillingsbekreftelse og faktura på depositum sendes ut så snart bestillingen er bekreftet av Art Travel AS.
Kunden har ansvar for å kontrollere bestillingsbekreftelsen straks den er mottatt.

Navn på alle reisende må stemme overens med passet. Kunden plikter å oppgi navn som det står i passe, med alle mellomnavn og uten forkortelser. Dersom ikke annet er spesifisert i bekreftelsen, må alle feil rettes før depositum er betalt. Senere endring kan medføre et gebyr.

Depositum skal betales innen den frist som er satt, som regel innen 14 dager etter bestilling.

Sluttbeløpet forfaller 45 dager før avreise dersom betingelser fra våre underleverandører tillater det. Er det under 45 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med omgående betalingsfrist.

Betalingsfrister og størrelse på depositum fastsettes for hver tur ut fra betingelser og krav vi får fra våre underleverandører.

Eventuell avbestilling må skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum/sluttsum vil medføre purregebyrer og ansees ikke som avbestilling.

Forsinket eller manglende innbetaling to dager etter forfall gir Art Travel AS rett til å avbestille reisen. Kunden må i så fall dekke eventuelle avtalefestede avbestillingsgebyrer som gjelder per dato da reisen ble avbestilt.

Reisedokumentene sendes på e-post cirka 10 dager før avreise. Forsendelser per post vil medføre et gebyr på kr 250.  Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet.

 

Endringer i bestillingen

Dersom kunden ønsker å gjøre noen endringer i en bekreftet pakkereise, vil dette medføre et gebyr på kr 500 per person per endring. I tillegg kommer eventuelle gebyrer som kreves av flyselskaper eller våre underleverandører. Eventuelle tilleggsbestillinger ansees ikke som endring.

Pakkereisen kan overdras dersom varsel gis i rimelig tid, og betingelser hos våre underleverandører tillater dette. Bl.a. ved bruk av rutefly er overdragelse ofte ikke tillatt. Overdragelse vil medføre et administrasjonsgebyr på kr 500 per reisende i tillegg til evt. gebyrer og ekstrakostnader til våre underleverandører. Retten til å overdra pakkereisen faller bort dersom reisen ikke kan gjennomføres på grunn av sykdom, og kunden bruker sin avbestillingsforsikring til å kreve refusjon fra forsikringsselskapet.

 

Avbestilling mot gebyr

Art Travel AS fastsetter egne avbestillingsvilkår for hver tur ut fra betingelser og krav fra underleverandører. Gjeldende avbestillingsvilkår kommer tydelig frem i turvilkår og bestillingsbekreftelse. Utfyllende vilkår oppgis på forespørsel dersom de ikke er publisert i reklamemateriell.

Avbestillingen må skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum eller restbeløpet gjelder ikke som avbestilling. Eventuelle avbestillingsgebyrer påløper inntil vi mottar en skriftlig avbestilling eller avbestiller reisen som følge av manglende innbetaling.

Dersom ikke annet er avtalt, medfører en avbestilling f.o.m. innbetaling av depositum t.o.m. 45 dager til avreise et gebyr tilsvarende depositum. Avbestilling f.o.m. 44 dager t.o.m. 15 dager før avreise medfører et større gebyr som varierer fra tur til tur og oppgis i bekreftelsen. Det gis ingen refusjon ved avbestilling f.o.m. 14 dager før avreise.

Refusjon av refunderbare offentlige avgifter etter billettutstedelse vil medføre et gebyr på kr 500 per reisende. Teaterbilletter o.l. refunderes, som regel, ikke.

Angrerettloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

 

Avbestilling ved force majeure

Art Travel AS følger Utenriksdepartementenes reiseråd.

Den reisende har, som hovedregel, rett til avbestilling dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, refunderes det innbetalte beløpet.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

Art Travel AS kan avlyse eller endre reisen uten erstatningsplikt dersom:

  1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere på turen Art Travel AS skal i så fall gi kundene beskjed ved utløp av den fastsatte påmeldingsfrist eller en annen frist avtalt skriftlig.
  2. Det oppstår uforutsatte hendelser eller ekstraordinære omstendigheter utenfor Art Travel AS sin kontroll enten på reisemålet eller langs reiseruten som gjør det urimelig å gjennomføre turen. Utenriksdepartementets reiseråd og lokale myndigheters uttalelser vektlegges bl.a. i dette punktet.
    Manglende betaling på kanselleringstidspunktet anses i så fall som avbestilling fra kundens side, og vil medføre gebyrer som ved en ordinær avbestilling.

 

Reise- og avbestillingsforsikring. Avbestillings ved sykdom.

Dersom avbestillingen er forårsaket av sykdom hos reisende selv eller nærmeste familie, kan man få refundert det innbetalte beløpet hos sitt forsikringsselskap, forutsatt at man har tegnet en avbestillingsforsikring.

Alle reisende må ha en gyldig reiseforsikring i tillegg til Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa.

Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos reisendes forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Kunden plikter også å informere Art Travel AS så snart han er kjent med forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt.

 

Pass og visum

Visuminformasjon kommer tydelig frem i reisevilkår for turer der visum er nødvendig.

Art Travel AS gir informasjon om visumregler for norske statsborgere. De som ikke er norske statsborgere, må selv undersøke visumregler for sitt land.

Den reisende plikter å sørge for å ha et gyldig pass og et gyldig visum for reiser der visum er nødvendig. Et gyldig pass må man ha med seg på alle reiser også i Europa. Vær oppmerksom på at flere land krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.

Det gis ingen refusjon dersom man ikke kan delta på reisen på grunn av mangel på nødvendige reisedokumenter.

 

Pris

Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av forhold utenfor vår kontroll, bl.a. økninger i offentlige skatter og avgifter samt valutaendringer. Ved slike endringer tilleggsfaktureres kunden.
Et eventuelt tillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 8% har den reisende anledning til å heve avtalen og få det innbetalte beløp refundert.

 

Forbehold

Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltakere. Ved færre deltakere har Art Travel AS rett til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 20 dager før avreise.

Informasjon om flytider, flyselskap og reiserute er foreløpige og kan bli endret. Slike endringer kan medføre programtilpasninger, og dette gir ikke rett til avbestilling.

Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden.

Vesentlige endringer som skjer etter bestilling, skal meddeles den reisende skriftlig.

Art Travel AS forbeholder seg retten til å foreta enkelte programjusteringer samt benytte andre hoteller, spisesteder enn det som står i programmet/bekreftelsen dersom forholdene gjør det nødvendig. Det er forutsetning at slike programendringer ikke forringer totalopplevelse.

Eventuelle programendringer forårsaket av uforutsatte hendelser utenfor vår kontroll, som streik, stengte veier og vær- og seilingsforhold medfører ikke erstatningsansvar.

 

Hoteller 

Art Travel AS benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land.

Hoteller som brukes ligger, som regel, meget sentralt og en del støy må påregnes. Rom på samme hotell kan også ha forskjellig størrelse, utsikt og standard. Insekter på rommet kan også forekomme uavhengig av hotellstandard. Slike forhold gir ikke grunnlag for prisavslag.

Man vil ikke forvente like god kvalitet på internettlinjer i alle land. Dette gjelder både hotell, togreiser og cruise. Disse forholdene gir heller ikke grunnlag for prisavslag.

 

Art Travel AS plikter

Art Travel AS skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt i bekreftelsen. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Art Travel AS skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden er begrenset til å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og der det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Bistand som tolketjenester, evt. følge til sykehus kan ikke påregnes og slike ekstratjenester vil medføre en kostnad.

Art Travel AS kan kreve et gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Art Travel AS skal snarest mulig opplyse om forhold kan ha betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter Art Travel AS å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

Den reisende plikter

Kunden plikter å sette seg inn i avtalevilkår og å rette seg etter arrangørens bestemmelser, hotellers og andre delleveran­dørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler.

For individuelle reiser uten transport til/fra startstedet, er det den reisendes ansvar å møte på avtalt sted og til avtalt tid. Eventuelle forsinkelser eller uteblivelse fra den reisendes side gir ikke rett til prisavslag eller refusjon for tapte arrangementer.

På gruppereiser er den reisende selv ansvarlig til å påse at fremmøte på flyplass, innsjekking og ombordstigning skjer innenfor fastsatte tidsfrister. Den reisende plikter også å holde seg orientert om eventuelle endringer i avgangstider og flyforsinkelser ved eventuell mellomlanding.

Gruppeturdeltakere plikter å møte opp på fremmøtested til avtalt fremmøtetid slik at gruppen ikke blir forsinket. Forsinket fremmøte på gruppereiser kan føre til uteblivelse fra enkelte arrangementer som den reisende ikke kan kreve refusjon eller erstatning for.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren eller reiselederen. Reiselederen har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Art Travel AS har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

 

Mangler ved reisen

Den reisende plikter å gi beskjed straks han oppdager en mangel ved reisen slik at mangelen kan rettes opp snarest mulig. Art Travel AS kan ikke ta stilling til reklamasjoner som kommer etter hjemkomst og som viser til mangler kunden ikke har meldt fra under reisen.

Problemer som ikke kunne løses på stedet, kan det klages på skriftlig senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende mellom den reisende og Art Travel AS, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser.

 

Helse

Hver reisende har selv ansvar for å velge reiser og aktiviteter som er i samsvar med hans/hennes helsetilstand. Det er også deltakers ansvar å sjekke med sin lege dersom man er usikker på om man kan delta. Reisende er også ansvarlig til å ta nødvendige vaksiner.

På gruppereiser er kunden ansvarlig for at hans/hennes fysiske og psykiske helsetilstand ikke fører til problemer for gruppen og reiselederen. Kunder som lider av noen sykdommer som reiselederen bør vite om, husk å gi beskjed om dette før avreise.

Det forventes at man skal kunne håndtere sin bagasje og kunne gå i trapper.

På utflukter forventes det at man skal kunne gå i jevnt tempo slik at gruppen ikke blir forsinket.

Bevegelseshemmede og personer som er avhengige av assistanse må ha med seg en ledsager. Reiselederen kan ikke yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen.

Art Travel AS sine turer egner seg generelt ikke for rullestolbrukere og personer med nedsatt bevegelsesevne.

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved bestilling. Det samme gjelder de som har matallergi og trenger spesialkost. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av spasialmat kan medføre ekstrakostnader på enkelte destinasjoner.

Art Travel AS eller dens representanter forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp.
Art Travel AS eller dens representanter forbeholder seg også retten til å avbryte oppholdet for den reisende og/eller be personen om å avstå fra en utflukt eller et arrangement uten tilbakebetaling hvis dette kan begrunnes med den reisendes mentale tilstand, fysiske tilstand og/eller generende atferd. Dette inkluderer påvirkning av alkohol, narkotika og annet som utgjør en fare eller er til skade for den reisende selv, andre passasjerer, mannskap eller eiendom. En avvisning av denne art ligger utenfor reisearrangørens ansvar.

 

Generelle vilkår

De fleste reiser vi tilbyr, er pakkereiser etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).

Art Travel AS har ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt og våre pakkereisekunder omfattes av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven finner du her.

Art Travel AS er også medlem av Reisegarantifondet (RGF) og har en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Art Travel AS og også medlem i VIRKE Reiser Utland.

Det vises også til Alminnelige reisevilkår.